Όροι χρήσης

1. Γενικοί όροι

Η παρούσα πολιτική επεξεργασίας δεδομένων καταρτίστηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ομοσπονδιακού νόμου της 27.07.2006. №152-ФЗ "Σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα" και καθορίζει τη σειρά επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και τα μέτρα για την παροχή ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων, που αναλαμβάνει η Διοίκηση αυτού του ιστότοπου (εφεξής - Διαχειριστής).

1. Ο φορέας εκμετάλλευσης θεωρεί ότι ο σημαντικότερος στόχος και όρος των δραστηριοτήτων του είναι ο σεβασμός των ανθρωπίνων και αστικών δικαιωμάτων και ελευθεριών κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων στην ιδιωτική ζωή, τα προσωπικά και οικογενειακά απόρρητα.

1.2. Η παρούσα πολιτική επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων του Διαχειριστή (η "Πολιτική") ισχύει για όλες τις πληροφορίες που μπορεί να λάβει ο Διαχειριστής σχετικά με τους επισκέπτες του δικτυακού τόπου https://voicebot.su/.

2. Βασικές έννοιες που χρησιμοποιούνται στην πολιτική

2.1. Αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα - επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω τεχνολογίας υπολογιστών,

2.2. Αποκλεισμός δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα - προσωρινή αναστολή της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εκτός εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την αποσαφήνιση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα),

2.3. Δικτυακός τόπος - σύνολο γραφικών και πληροφοριακών υλικών, καθώς και προγραμμάτων για υπολογιστές και βάσεις δεδομένων, που διατίθενται στο Διαδίκτυο σε μια δικτυακή διεύθυνση https://voicebot.su/;

2.4. Πληροφοριακό σύστημα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα - σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται σε βάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και παρέχουν τεχνολογία πληροφοριών και τεχνικά μέσα για την επεξεργασία τους,

2.5. Η αποταυτοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι μια ενέργεια που καθιστά αδύνατο να προσδιοριστεί, χωρίς τη χρήση πρόσθετων πληροφοριών, αν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ανήκουν σε συγκεκριμένο χρήστη ή σε άλλο υποκείμενο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

2.6. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα - κάθε ενέργεια (πράξη) ή σύνολο ενεργειών (πράξεων) που εκτελείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματισμού με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής, καταγραφής, συστηματοποίησης, συσσώρευσης, αποθήκευσης, αποσαφήνισης (ενημέρωσης, τροποποίησης), εξαγωγής, χρήσης, διαβίβασης (διανομής, παροχής, πρόσβασης), ανωνυμοποίησης, αποκλεισμού, αφαίρεσης, καταστροφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

2.7. Ο φορέας εκμετάλλευσης - κρατικός φορέας, δημοτική αρχή, νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο, ανεξάρτητα ή από κοινού με άλλα πρόσωπα που οργανώνουν και (ή) εκτελούν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τον καθορισμό του σκοπού των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, της σύνθεσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς επεξεργασία, των ενεργειών (πράξεων) που εκτελούνται με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα,

2.8. Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αφορά άμεσα ή έμμεσα έναν συγκεκριμένο ή αναγνωρίσιμο χρήστη του ιστότοπου. https://voicebot.su/;

2.9. Χρήστης - οποιοσδήποτε επισκέπτης του δικτυακού τόπου https://voicebot.su/;

2.10. Παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η πράξη κοινοποίησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε ορισμένο πρόσωπο ή σε ορισμένο κύκλο προσώπων,

2.11. Διάδοση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα - κάθε ενέργεια που αποσκοπεί στη γνωστοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε απεριόριστο αριθμό προσώπων (διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) ή στην εξοικείωση με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε απεριόριστο αριθμό προσώπων, συμπεριλαμβανομένης της γνωστοποίησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στα μέσα ενημέρωσης, της τοποθέτησης σε δίκτυα πληροφοριών και τηλεπικοινωνιών ή της παροχής πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με οποιονδήποτε άλλο τρόπο,

2.12. Διασυνοριακή διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα - διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε ξένη χώρα σε ξένη αρχή, ξένο φυσικό πρόσωπο ή ξένη οντότητα,

2.13. Καταστροφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα - κάθε ενέργεια κατά την οποία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα καταστρέφονται ανεπανόρθωτα με αδυναμία περαιτέρω αποκατάστασης του περιεχομένου των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πληροφοριακό σύστημα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και (ή) καταστρέφονται τα υλικά μέσα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

3. Αγορά ορίων φωνής

3.1. Συνδρομή για μεταγλώττιση. Οποιοσδήποτε αριθμός ρούβλων είναι μια συνδρομή σε ένα voiceover με όριο χρήσης. Το όριο για τη χρήση μιας συνδρομής καθορίζεται από το ποσό των ρουβλίων και τις τιμές για τη χρήση τους, οι οποίες εμφανίζονται στη σελίδα https://voicebot.su/price/

3.2. Με την αγορά συνδρομής για μεταγλώττιση, ο Συνδρομητής συμφωνεί ότι, σύμφωνα με το άρθρο 429.4 του Αστικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, πληρώνει για τη συνδρομή ανεξάρτητα από το αν έχουν ζητηθεί ή όχι οι υπηρεσίες που αντιστοιχούν στη συνδρομή και ότι δεν θα γίνει καμία επιστροφή χρημάτων για μερικώς ή πλήρως αχρησιμοποίητες συνδρομές.

3.3. Η συνδρομή για τις φωνητικές οδηγίες ισχύει για 186 ημέρες μετά την αγορά. Εάν ο συνδρομητής δεν χρησιμοποιήσει τα όρια που αγόρασε εντός 365 ημερών, ακυρώνεται.

3.4. Με την αγορά οποιουδήποτε ποσού ορίων προσχωρείτε σε αυτή τη συμφωνία συνδρομής.

3.5. Πληρώνοντας συνδρομή στο soundtrack, ο χρήστης επιβεβαιώνει ότι έχει διαβάσει πλήρως και συμφωνεί με τους παρόντες κανόνες.

3.6. Πληρώνοντας για μια συνδρομητική μεταγλώττιση, ο χρήστης επιβεβαιώνει, διάβασε τις πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία, έλεγξε το έργο της υπηρεσίας και, με βάση τα αποτελέσματα της δοκιμής η υπηρεσία ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του (συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων και της ποιότητας της εργασίας).

3.7. Η Υπηρεσία καθορίζει όρια για τη μεταγλώττιση. Τα ρούβλια είναι το ισοδύναμο του ορίου χαρακτήρων για μια αφήγηση από κείμενο σε ομιλία. Η τιμή σε ρούβλια για τον αριθμό των χαρακτήρων που καταγράφονται στη σελίδα https://voicebot.su/price/.

3.8. Η υπηρεσία έχει δοκιμαστική τιμή 5 ρούβλια. Μετά την εγγραφή και την ενεργοποίηση του λογαριασμού, ο εσωτερικός λογαριασμός του χρήστη συμπληρώνεται δωρεάν κατά 20 ρούβλια.

3.9. Συνιστούμε στον Χρήστη να χρησιμοποιήσει τα 20 δωρεάν Ρούβλια που δίνονται μετά την εγγραφή του για να βεβαιωθεί ότι η Υπηρεσία ανταποκρίνεται πλήρως στις προσδοκίες του Χρήστη.

3.9.1. Το γεγονός της πληρωμής από τον Χρήστη επιβεβαιώνει ότι έχει ελέγξει το έργο της Υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων και της ποιότητας του έργου).

3.9.2. Τα ρούβλια πιστώνονται στο λογαριασμό αμέσως μετά την πληρωμή.

3.10. Το γεγονός της αγοράς ορίων αποτελεί επιβεβαίωση ότι ο Χρήστης είναι ικανοποιημένος με την ποιότητα της φωνητικής επένδυσης και είναι έτοιμος να εξαντλήσει το όριο που του έχει δοθεί για τη φωνητική επένδυση εντός 186 ημερών.

3.11. Δεν υπάρχει επιστροφή χρημάτων για μη χρησιμοποιημένα ρούβλια, καθώς η αγορά οποιουδήποτε ποσού ορίων επιβεβαιώνει ότι σκοπεύετε να τα χρησιμοποιήσετε πλήρως για αρχεία voicebot.

3.12. Η Υπηρεσία αποθηκεύει τα αρχεία ήχου του εγγεγραμμένου Χρήστη για τις τελευταίες τριάντα (30) ημέρες. Για τους μη εγγεγραμμένους χρήστες ο χρόνος αποθήκευσης αρχείων είναι 24 ώρες. Το ιστορικό αρχείων για εγγεγραμμένους χρήστες ηλικίας άνω των 30 (τριάντα) ημερών θα διαγράφεται αμετάκλητα από τη βάση δεδομένων της Υπηρεσίας και δεν θα είναι διαθέσιμο ούτε στον Χρήστη ούτε στη διοίκηση της Υπηρεσίας.

4. Χρήση μεταγλωττισμένου κειμένου

4.1. Για το voiceover σας μέσω της υπηρεσίας https://voicebot.su/ Δεν υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση του. Έχετε το πλήρες δικαίωμα να διαθέσετε το αρχείο που έχετε λάβει, χωρίς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής χρήσης. Ωστόσο, δεν πρέπει να παραβιάζετε τα πνευματικά δικαιώματα του ίδιου του μεταγλωττισμένου κειμένου.

5. Ο φορέας εκμετάλλευσης μπορεί να επεξεργάζεται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα του χρήστη

5.1. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

5.2. Ο δικτυακός τόπος συλλέγει και επεξεργάζεται επίσης απρόσωπα δεδομένα επισκεπτών (συμπεριλαμβανομένων των cookies) χρησιμοποιώντας υπηρεσίες στατιστικών του διαδικτύου (Yandex Metrika και Google Analytics και άλλες).

5.3. Τα προαναφερθέντα δεδομένα αναφέρονται εφεξής στην Πολιτική συλλογικά ως Προσωπικά Δεδομένα.

6. Σκοποί επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

6.1. Ο σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του χρήστη είναι η ενημέρωση του χρήστη με την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η σύναψη, εκτέλεση και καταγγελία αστικών συμβάσεων, η παροχή στον χρήστη πρόσβασης στις υπηρεσίες, τις πληροφορίες ή/και το υλικό που περιέχονται στον ιστότοπο, η αγορά ψηφιακών αγαθών με τη μορφή νομισμάτων από την voicebot.su.

6.2. Ο Διαχειριστής δικαιούται επίσης να αποστέλλει στον Χρήστη ειδοποιήσεις σχετικά με νέα προϊόντα και υπηρεσίες, ειδικές προσφορές και διάφορες εκδηλώσεις. Ο χρήστης μπορεί πάντα να διαγραφεί από τη λήψη ενημερωτικών μηνυμάτων στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Διαχειριστή. admin@voicebot.su με την ένδειξη "Διαγραφή από ειδοποιήσεις για νέα προϊόντα και υπηρεσίες και ειδικές προσφορές".

6.3. Τα ανωνυμοποιημένα δεδομένα χρήστη που συλλέγονται μέσω των υπηρεσιών στατιστικής ιστού χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες των χρηστών στον Ιστότοπο και για τη βελτίωση της ποιότητας του Ιστότοπου και του περιεχομένου του.

7. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

7.1. Ο φορέας εκμετάλλευσης επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη μόνο εάν ο Χρήστης συμπληρώσει ή/και στείλει τα προσωπικά δεδομένα από τον ίδιο μέσω ειδικών φορμών που βρίσκονται στον ιστότοπο. https://voicebot.su/. Με τη συμπλήρωση των σχετικών εντύπων και/ή την αποστολή των προσωπικών του δεδομένων στον Διαχειριστή, ο Χρήστης εκφράζει τη συγκατάθεσή του στην παρούσα Πολιτική.

7.2. Ο φορέας εκμετάλλευσης επεξεργάζεται ανώνυμα δεδομένα σχετικά με τον Χρήστη στην περίπτωση που αυτό επιτρέπεται στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης του Χρήστη (η αποθήκευση cookie και η χρήση της τεχνολογίας JavaScript είναι ενεργοποιημένες).

8. Διαδικασία συλλογής, αποθήκευσης, διαβίβασης και άλλης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, τα οποία επεξεργάζεται ο Διαχειριστής, εξασφαλίζεται με την εφαρμογή νομικών, οργανωτικών και τεχνικών μέτρων, απαραίτητων για την πλήρη εφαρμογή των απαιτήσεων της ισχύουσας νομοθεσίας στον τομέα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

8.1. Ο φορέας εκμετάλλευσης διασφαλίζει την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και λαμβάνει όλα τα δυνατά μέτρα για να αποτρέψει την πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

8.2. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν ποτέ, σε καμία περίπτωση, σε τρίτους, παρά μόνο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

8.3. Σε περίπτωση εντοπισμού τυχόν ανακριβειών στα προσωπικά δεδομένα, ο χρήστης μπορεί να τα επικαιροποιήσει μόνος του αποστέλλοντας ειδοποίηση στον Διαχειριστή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Διαχειριστή. admin@voicebot.su με την ένδειξη "Ενημέρωση προσωπικών δεδομένων".

8.4. Η περίοδος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι απεριόριστη. Ο χρήστης μπορεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή, αποστέλλοντας στον Διαχειριστή ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Διαχειριστή. admin@voicebot.su Με την "Ανάκληση της συγκατάθεσης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα".

8.5. Пользователь в любой момент может запросить удалить своих персональных данных, написав посредством электронной почты на электронный адрес Оператора admin@voicebot.su

9. Διασυνοριακή διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

9.1. Ο φορέας εκμετάλλευσης διασφαλίζει ότι η ξένη χώρα στην επικράτεια της οποίας πρόκειται να πραγματοποιηθεί η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα παρέχει επαρκή προστασία των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πριν από την έναρξη της διασυνοριακής διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

9.2. Η διασυνοριακή διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε ξένες χώρες που δεν πληρούν τις προαναφερθείσες απαιτήσεις μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εάν το υποκείμενο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συναινεί εγγράφως στη διασυνοριακή διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του ή/και στην εκτέλεση της σύμβασης στην οποία το υποκείμενο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι συμβαλλόμενο μέρος.

10. Λογαριασμός

10.1. Απαγορεύεται η δημιουργία πολλαπλών λογαριασμών.

11. Τελικές ρήτρες

11.1. Ο χρήστης μπορεί να λάβει οποιεσδήποτε διευκρινίσεις σχετικά με θέματα που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, επικοινωνώντας με τον Διαχειριστή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. admin@voicebot.su.

11.2. Το παρόν έγγραφο θα αντικατοπτρίζει τυχόν αλλαγές στην πολιτική επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων του Φορέα εκμετάλλευσης. Η πολιτική ισχύει επ' αόριστον έως ότου αντικατασταθεί από νέα έκδοση.

11.3. Η τρέχουσα έκδοση της παρούσας πολιτικής διατίθεται ελεύθερα στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση https://voicebot.su/privacy/.

Страница обновлена:
Συνδεθείτε
Συνδεθείτε
Μπείτε μέσω:
Επαναφορά κωδικού πρόσβασης
Επαναφορά
Εγγραφή
ενημέρωση

Εγγραφείτε
Εγγραφείτε μέσω:
Λήψη ...