Paslaugų teikimo sąlygos

1. Bendrosios sąlygos

Ši duomenų tvarkymo politika parengta pagal 2006 m. liepos 27 d. Federalinio įstatymo reikalavimus. №152-ФЗ "Apie asmens duomenis" ir nustato asmens duomenų tvarkymo tvarką bei asmens duomenų saugumo užtikrinimo priemones, kurių imasi šios svetainės administracija (toliau - Operatorius).

1. Operatorius svarbiausiu savo veiklos tikslu ir sąlyga laiko pagarbą žmogaus ir piliečio teisėms ir laisvėms tvarkant asmens duomenis, įskaitant teisių į privatumą, asmens ir šeimos paslaptis apsaugą.

1.2. Ši Operatoriaus asmens duomenų tvarkymo politika (toliau - Politika) taikoma visai informacijai, kurią Operatorius gali gauti apie svetainės lankytojus. https://voicebot.su/.

2. Pagrindinės politikoje vartojamos sąvokos

2.1. Automatinis asmens duomenų tvarkymas - asmens duomenų tvarkymas naudojant kompiuterines technologijas;

2.2. Asmens duomenų blokavimas - laikinas asmens duomenų tvarkymo sustabdymas (išskyrus atvejus, kai tvarkyti duomenis būtina siekiant išsiaiškinti asmens duomenis);

2.3. Interneto svetainė - grafinės ir informacinės medžiagos, taip pat kompiuterių programų ir duomenų bazių rinkinys, kuriuo galima naudotis internete tinklo adresu. https://voicebot.su/;

2.4. Asmens duomenų informacinė sistema - asmens duomenų bazėse esančių asmens duomenų visuma, kurioje naudojamos informacinės technologijos ir techninės priemonės jiems tvarkyti;

2.5. Asmens duomenų tapatybės panaikinimas - tai veiksmas, dėl kurio, nenaudojant papildomos informacijos, neįmanoma nustatyti, ar asmens duomenys priklauso konkrečiam naudotojui, ar kitam asmens duomenų subjektui;

2.6. Asmens duomenų tvarkymas - bet koks veiksmas (operacija) ar veiksmų (operacijų) visuma, atliekama su asmens duomenimis automatizuotai arba neautomatizuotai, įskaitant asmens duomenų rinkimą, įrašymą, sisteminimą, kaupimą, saugojimą, patikslinimą (atnaujinimą, keitimą), išgavimą, naudojimą, perdavimą (platinimą, teikimą, prieigą), anonimizavimą, blokavimą, pašalinimą, sunaikinimą;

2.7. Veiklos vykdytojas - valstybės institucija, savivaldybės institucija, juridinis ar fizinis asmuo, savarankiškai ar kartu su kitais asmenimis organizuojantis ir (ar) atliekantis asmens duomenų tvarkymą, taip pat nustatantis asmens duomenų tvarkymo tikslą, tvarkomų asmens duomenų sudėtį, su asmens duomenimis atliekamus veiksmus (operacijas);

2.8. Asmens duomenys - tai bet kokia informacija, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su konkrečiu ar identifikuojamu svetainės naudotoju. https://voicebot.su/;

2.9. Naudotojas - bet kuris svetainės lankytojas https://voicebot.su/;

2.10. Asmens duomenų teikimas - tai asmens duomenų atskleidimas tam tikram asmeniui arba tam tikram asmenų ratui;

2.11. Asmens duomenų platinimas - bet kokie veiksmai, kuriais siekiama atskleisti asmens duomenis neribotam asmenų ratui (asmens duomenų perdavimas) arba supažindinti su asmens duomenimis neribotą asmenų ratą, įskaitant asmens duomenų atskleidimą žiniasklaidoje, patalpinimą informaciniuose ir telekomunikacijų tinkluose arba suteikimą prieigos prie asmens duomenų bet kokiu kitu būdu;

2.12. Tarpvalstybinis asmens duomenų perdavimas - asmens duomenų perdavimas užsienio valstybėje užsienio institucijai, užsienio fiziniam asmeniui ar užsienio subjektui;

2.13. Asmens duomenų sunaikinimas - bet koks veiksmas, kai asmens duomenys negrįžtamai sunaikinami, kai neįmanoma toliau atkurti asmens duomenų turinio asmens duomenų informacinėje sistemoje ir (arba) sunaikinamos materialios laikmenos su asmens duomenimis.

3. Užkadrinio balso limitų pirkimas

3.1. Abonementas dubliavimui. Bet koks rublių skaičius yra balso perdavimo abonementas su naudojimo riba. Prenumeratos naudojimo limitas nustatomas pagal rublių sumą ir jų naudojimo įkainius, nurodytus puslapyje. https://voicebot.su/price/

3.2. Įsigydamas dubliavimo prenumeratą, abonentas sutinka, kad pagal Rusijos Federacijos civilinio kodekso 429.4 straipsnį jis moka už prenumeratą nepriklausomai nuo to, ar užsakomos su prenumerata susijusios paslaugos, ar ne, ir kad pinigai už iš dalies arba visiškai nepanaudotą prenumeratą nebus grąžinami.

3.3. Balso užuominų prenumerata galioja 186 dienas po įsigijimo. Jei abonentas neišnaudoja įsigytų limitų per 365 dienas, jie panaikinami.

3.4. Įsigydami bet kokį limitų kiekį prisijungiate prie šios prenumeratos sutarties.

3.5. Apmokėdamas garso takelio prenumeratą, naudotojas patvirtina, kad jis visiškai perskaitė šias taisykles ir su jomis sutinka.

3.6. Apmokėdamas prenumeratos dubliavimo, Vartotojas patvirtina, perskaitė informaciją apie paslaugą, patikrino Paslaugos darbą ir, remiantis patikrinimo rezultatais Paslauga atitinka jo lūkesčius (įskaitant galimybes ir darbo kokybę).

3.7. Tarnyba nustato dubliavimo apribojimus. Rublių skaičius yra lygus teksto į kalbą perteikimo simbolių limitui. Puslapyje įrašytų ženklų skaičiaus įkainis rubliais https://voicebot.su/price/.

3.8. Paslaugos bandomasis tarifas yra 5 rubliai. Užsiregistravus ir aktyvavus paskyrą, vartotojo vidinė sąskaita nemokamai papildoma 20 rublių.

3.9. Rekomenduojame Vartotojui pasinaudoti 20 nemokamų rublių, kurie suteikiami po registracijos, kad įsitikintų, jog Paslauga visiškai atitinka Vartotojo lūkesčius.

3.9.1. Tai, kad Vartotojas atlieka mokėjimą, patvirtina, kad jis patikrino Paslaugos darbą (įskaitant darbo galimybes ir kokybę).

3.9.2. Rublių suma įskaitoma į sąskaitą iš karto po mokėjimo.

3.10. Limitų pirkimo faktas yra patvirtinimas, kad Vartotojas yra patenkintas įgarsinimo kokybe ir nori išnaudoti suteiktą įgarsinimo limitą per 186 dienas.

3.11. Už nepanaudotus rublius pinigai negrąžinami, nes įsigydami bet kokį limitų kiekį patvirtinate, kad ketinate juos visiškai panaudoti voicebot failams.

3.12. Paslauga saugo registruoto Naudotojo garso failus per paskutines trisdešimt (30) dienų. Neregistruotiems naudotojams failų saugojimo laikas yra 24 valandos. Registruotų Naudotojų failų istorija, senesnė nei 30 (trisdešimties) dienų, bus negrįžtamai ištrinta iš Paslaugos duomenų bazės ir nebus prieinama nei Naudotojui, nei Paslaugos administracijai.

4. Dubliuoto teksto naudojimas

4.1. Jūsų įgarsinimui per paslaugą https://voicebot.su/ Jokių naudojimo apribojimų nėra. Turite visišką teisę disponuoti gautu failu be jokių apribojimų, įskaitant komercinį naudojimą. Tačiau negalima pažeisti paties dubliuoto teksto autorių teisių.

5. Operatorius gali tvarkyti šiuos Vartotojo asmens duomenis

5.1. El. pašto adresas;

5.2. Svetainė taip pat renka ir apdoroja neasmeninius lankytojų duomenis (įskaitant slapukus) naudodamasi interneto statistikos paslaugomis ("Yandex Metrika", "Google Analytics" ir kt.).

5.3. Pirmiau minėti duomenys toliau Politikoje bendrai vadinami asmens duomenimis.

6. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

6.1. Vartotojo asmens duomenų tvarkymo tikslas - informuoti Vartotoją siunčiant elektroninius laiškus; sudaryti, vykdyti ir nutraukti civilines sutartis; suteikti Vartotojui prieigą prie svetainėje esančių paslaugų, informacijos ir (arba) medžiagos; įsigyti skaitmeninių prekių monetomis iš voicebot.su.

6.2. Operatorius taip pat turi teisę siųsti Vartotojui pranešimus apie naujus produktus ir paslaugas, specialius pasiūlymus ir įvairius renginius. Vartotojas visada gali atsisakyti gauti informacinius pranešimus, išsiųsdamas Operatoriui el. laišką. admin@voicebot.su pažymėta "Atsisakyti pranešimų apie naujus produktus ir paslaugas bei specialius pasiūlymus".

6.3. Anonimizuoti Naudotojo duomenys, surinkti naudojantis žiniatinklio statistikos paslaugomis, naudojami informacijai apie Naudotojų veiklą Svetainėje rinkti ir Svetainės bei jos turinio kokybei gerinti.

7. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

7.1. Operatorius tvarko Vartotojo asmens duomenis tik tuo atveju, jei Vartotojas pats užpildo ir (arba) išsiunčia asmens duomenis naudodamasis specialiomis interneto svetainėje esančiomis formomis. https://voicebot.su/. Užpildydamas atitinkamas formas ir (arba) siųsdamas savo asmens duomenis Operatoriui, Vartotojas išreiškia savo sutikimą su šia Politika.

7.2. Operatorius apdoroja anoniminius duomenis apie Vartotoją, jei tai leidžiama Vartotojo naršyklės nustatymuose (įjungtas slapukų išsaugojimas ir JavaScript technologijos naudojimas).

8. Asmens duomenų rinkimo, saugojimo, perdavimo ir kitokio tvarkymo tvarka

Operatoriaus tvarkomų asmens duomenų saugumas užtikrinamas įgyvendinant teisines, organizacines ir technines priemones, kurios būtinos, kad būtų visiškai įgyvendinti asmens duomenų apsaugos srityje taikomų teisės aktų reikalavimai.

8.1. Veiklos vykdytojas užtikrina asmens duomenų saugumą ir imasi visų įmanomų priemonių, kad neįgalioti asmenys negalėtų susipažinti su asmens duomenimis.

8.2. Jūsų asmens duomenys jokiomis aplinkybėmis nebus perduodami trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai tai numatyta galiojančiuose įstatymuose.

8.3. Nustačius netikslumų asmens duomenyse, Vartotojas gali pats juos atnaujinti, išsiųsdamas Operatoriui pranešimą Operatoriaus el. pašto adresu. admin@voicebot.su pažymėta "Asmens duomenų atnaujinimas".

8.4. Asmens duomenų tvarkymo laikotarpis neribojamas. Vartotojas gali bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis išsiųsdamas Operatoriui pranešimą el. paštu Operatoriaus el. pašto adresu. admin@voicebot.su Su "Sutikimo tvarkyti asmens duomenis atšaukimu".

8.5. Пользователь в любой момент может запросить удалить своих персональных данных, написав посредством электронной почты на электронный адрес Оператора admin@voicebot.su

9. Tarpvalstybinis asmens duomenų perdavimas

9.1. Prieš pradedant tarpvalstybinį asmens duomenų perdavimą, Operatorius užtikrina, kad užsienio valstybėje, į kurios teritoriją ketinama perduoti asmens duomenis, būtų užtikrinta tinkama asmens duomenų subjektų teisių apsauga.

9.2. Tarpvalstybinis asmens duomenų perdavimas į užsienio valstybes, kurios neatitinka pirmiau nurodytų reikalavimų, gali būti vykdomas tik tuo atveju, jei asmens duomenų subjektas raštu sutinka, kad jo asmens duomenys būtų perduoti tarpvalstybiniu mastu ir (arba) kad būtų vykdoma sutartis, kurios šalis yra asmens duomenų subjektas.

10. Sąskaita

10.1. Draudžiama kurti kelias paskyras.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Vartotojas gali gauti bet kokius paaiškinimus klausimais, susijusiais su jo asmens duomenų tvarkymu, kreipdamasis į Operatorių el. paštu admin@voicebot.su.

11.2. Šiame dokumente atsispindės visi Operatoriaus asmens duomenų tvarkymo politikos pakeitimai. Politika galioja neribotą laiką, kol bus pakeista nauja versija.

11.3. Dabartinę šios politikos versiją galima laisvai rasti internete adresu https://voicebot.su/privacy/.

Страница обновлена:
Prisijungti
Prisijungti
Įveskite per:
Atkurti slaptažodį
Atkurti
Registracija
atnaujinti

Užsiregistruokite
Registruokitės per:
Atsisiuntimas ...