Voorwaarden van de Dienst

1. Algemene voorwaarden

Dit beleid inzake gegevensverwerking is opgesteld overeenkomstig de voorschriften van de federale wet van 27.07.2006. №152-ФЗ "Over Persoonsgegevens" en bepaalt de volgorde van de verwerking van persoonsgegevens en maatregelen voor de beveiliging van persoonsgegevens, ondernomen door de Administratie van deze site (verder - Operator).

1. De exploitant beschouwt de eerbiediging van de rechten en vrijheden van de mens en de burger bij de verwerking van persoonsgegevens, met inbegrip van de bescherming van het recht op eerbiediging van het privé-leven en van persoonlijke en familiegeheimen, als het belangrijkste doel en de belangrijkste voorwaarde van zijn activiteiten.

1.2. Dit beleid inzake de verwerking van persoonsgegevens van de Concessieverlener (het "Beleid") is van toepassing op alle informatie die de Concessieverlener kan verkrijgen over bezoekers van de website https://voicebot.su/.

2. In het beleid gebruikte basisbegrippen

2.1. Geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens - verwerking van persoonsgegevens met behulp van computertechnologie;

2.2. Afscherming van persoonsgegevens - tijdelijke opschorting van de verwerking van persoonsgegevens (tenzij de verwerking noodzakelijk is om de persoonsgegevens op te helderen);

2.3. Website - een verzameling grafische en informatieve materialen, alsmede programma's voor computers en databanken, waardoor deze beschikbaar zijn op het internet op een netwerkadres https://voicebot.su/;

2.4. Informatiesysteem van persoonsgegevens - een geheel van persoonsgegevens die zijn opgenomen in databanken met persoonsgegevens, en die voorzien in informatietechnologie en technische middelen voor de verwerking ervan;

2.5. De-identificatie van persoonsgegevens is een actie die het onmogelijk maakt om, zonder gebruikmaking van aanvullende informatie, vast te stellen of persoonsgegevens toebehoren aan een specifieke gebruiker dan wel aan een ander subject van persoonsgegevens;

2.6. Verwerking van persoonsgegevens - elke actie (bewerking) of elk geheel van acties (bewerkingen) met of zonder gebruikmaking van automatisering met betrekking tot persoonsgegevens, met inbegrip van het verzamelen, vastleggen, systematiseren, accumuleren, opslaan, verduidelijken (bijwerken, wijzigen), extraheren, gebruiken, overdragen (verspreiden, verstrekken, raadplegen), anonimiseren, afschermen, verwijderen, vernietigen van persoonsgegevens;

2.7. De exploitant - een overheidsorgaan, gemeentelijke autoriteit, rechtspersoon of natuurlijke persoon die, zelfstandig of samen met andere personen, de verwerking van persoonsgegevens organiseert en (of) uitvoert, alsook het doel van de persoonsgegevens, de samenstelling van de te verwerken persoonsgegevens, de met de persoonsgegevens uitgevoerde handelingen (bewerkingen) vaststelt;

2.8. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect betrekking hebben op een specifieke of identificeerbare gebruiker van de website. https://voicebot.su/;

2.9. Gebruiker - elke bezoeker van de website https://voicebot.su/;

2.10. Verstrekking van persoonsgegevens is de handeling waarbij persoonsgegevens worden verstrekt aan een bepaalde persoon of aan een bepaalde kring van personen;

2.11. Verspreiding van persoonsgegevens - elke handeling die gericht is op het bekendmaken van persoonsgegevens aan een onbeperkt aantal personen (doorgifte van persoonsgegevens) of op het vertrouwd maken met persoonsgegevens van een onbeperkt aantal personen, met inbegrip van het bekendmaken van persoonsgegevens in de media, het plaatsen in informatie- en telecommunicatienetwerken of het op enige andere wijze toegang verschaffen tot persoonsgegevens;

2.12. Grensoverschrijdende doorgifte van persoonsgegevens - doorgifte van persoonsgegevens in een vreemd land aan een buitenlandse autoriteit, een buitenlands individu of een buitenlandse entiteit;

2.13. Vernietiging van persoonsgegevens - elke handeling waarbij persoonsgegevens onherroepelijk worden vernietigd, zonder dat het mogelijk is de inhoud van persoonsgegevens in het informatiesysteem van persoonsgegevens verder te herstellen, en (of) materiële dragers van persoonsgegevens worden vernietigd.

3. Aankoop van voice-over-limieten

3.1. Abonnement voor nasynchronisatie. Elk aantal roebels is een abonnement op een voice-over met een gebruikslimiet. De limiet voor het gebruik van een abonnement wordt bepaald door het aantal roebels en de tarieven voor het gebruik ervan die op de pagina worden getoond https://voicebot.su/price/

3.2. Door de aankoop van een abonnement voor nasynchronisatie stemt de Abonnee ermee in dat hij, overeenkomstig artikel 429.4 van het Burgerlijk Wetboek van de Russische Federatie, voor het abonnement betaalt ongeacht of de diensten die met het abonnement overeenstemmen, al dan niet worden aangevraagd, en dat geen terugbetaling zal worden gedaan voor gedeeltelijk of volledig ongebruikte abonnementen.

3.3. Abonnement voor gesproken aanwijzingen is geldig tot 186 dagen na aankoop. Als de abonnee de gekochte limieten niet binnen 365 dagen gebruikt, worden ze geannuleerd.

3.4. Door de aankoop van een willekeurig aantal limieten sluit u zich aan bij deze abonnementsovereenkomst.

3.5. Door een abonnement op de soundtrack te nemen, bevestigt de gebruiker dat hij deze regels volledig heeft gelezen en ermee akkoord gaat

3.6. Betaling van het abonnement nasynchronisatie, bevestigt de Gebruiker, de informatie over de dienst gelezen, het werk van de Dienst gecontroleerd en, op basis van de resultaten van de controle Dienst voldoet aan zijn verwachtingen (met inbegrip van de mogelijkheden en de kwaliteit van het werk).

3.7. De Dienst stelt grenzen aan de nasynchronisatie. Roubles is het equivalent van de karakterlimiet voor een tekst-naar-spraak vertelling. Het tarief in roebels voor het aantal karakters op de pagina https://voicebot.su/price/.

3.8. Service heeft een testtarief van 5 roebel. Na registratie en activering van de rekening wordt de interne rekening van de gebruiker gratis met 20 roebel opgewaardeerd.

3.9. Wij raden de Gebruiker aan 20 gratis Roebels te gebruiken die na de registratie worden verstrekt om er zeker van te zijn dat de Dienst volledig aan de verwachtingen van de Gebruiker voldoet.

3.9.1. Het feit van betaling door de Gebruiker bevestigt dat hij het werk van de Dienst heeft gecontroleerd (met inbegrip van de kenmerken en de kwaliteit van het werk).

3.9.2. De roebels worden onmiddellijk na betaling op de rekening bijgeschreven.

3.10. Het feit van het kopen van limieten is een bevestiging dat de Gebruiker tevreden is met de kwaliteit van de voice-over en bereid is om de verstrekte limiet voor de voice-over binnen 186 dagen op te gebruiken.

3.11. Er zijn geen terugbetalingen voor ongebruikte Roebels aangezien de aankoop van eender welk limietbedrag bevestigt dat u van plan bent ze volledig te gebruiken voor voicebot-bestanden.

3.12. De Dienst bewaart de audiobestanden van de geregistreerde Gebruiker gedurende de laatste dertig (30) dagen. Voor niet-geregistreerde gebruikers bedraagt de opslagtijd 24 uur. Bestandsgeschiedenis voor geregistreerde Gebruikers ouder dan 30 (dertig) dagen wordt onherroepelijk verwijderd uit de database van de Dienst, en is niet beschikbaar voor noch de Gebruiker noch de Administratie van de Dienst.

4. Gebruik van een nagesynchroniseerde tekst

4.1. Voor uw voice-over via de dienst https://voicebot.su/ Er zijn geen beperkingen op het gebruik ervan. U hebt het volledige recht om te beschikken over het bestand dat u hebt ontvangen, zonder enige beperkingen, inclusief voor commercieel gebruik. U mag echter geen inbreuk maken op het auteursrecht van de nagesynchroniseerde tekst zelf.

5. De exploitant kan de volgende persoonsgegevens van de Gebruiker verwerken

5.1. Emailadres;

5.2. De website verzamelt en verwerkt ook onpersoonlijke bezoekersgegevens (met inbegrip van cookies) met behulp van internetstatistiekdiensten (Yandex Metrika en Google Analytics en andere).

5.3. De hierboven genoemde gegevens worden hierna in het beleid gezamenlijk persoonsgegevens genoemd.

6. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

6.1. De verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker heeft tot doel de gebruiker te informeren door het verzenden van e-mails; het sluiten, uitvoeren en beëindigen van burgerrechtelijke overeenkomsten; de gebruiker toegang te verschaffen tot de diensten, informatie en/of het materiaal op de website; digitale goederen in de vorm van munten te kopen bij voicebot.su.

6.2. De Concessiehouder heeft ook het recht om de Gebruiker berichten te sturen over nieuwe producten en diensten, speciale aanbiedingen en diverse evenementen. De gebruiker kan altijd de ontvangst van informatieve berichten weigeren door een e-mail te sturen naar de Operator admin@voicebot.su gemarkeerd als "Uitschrijven voor kennisgevingen over nieuwe producten en diensten en speciale aanbiedingen".

6.3. De via internetstatistieken verzamelde geanonimiseerde gebruikersgegevens worden gebruikt om informatie te verzamelen over de handelingen van de gebruikers op de website en om de kwaliteit van de website en de inhoud ervan te verbeteren.

7. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

7.1. De exploitant verwerkt de persoonsgegevens van de Gebruiker alleen als de Gebruiker de persoonsgegevens zelf invult en/of verzendt via speciale formulieren op de website https://voicebot.su/. Door het invullen van de betreffende formulieren en/of het verzenden van zijn persoonsgegevens aan de Operator, geeft de Gebruiker te kennen dat hij met dit beleid instemt.

7.2. De exploitant verwerkt geanonimiseerde gegevens over de Gebruiker, indien de instellingen van de browser van de Gebruiker dit toestaan (het opslaan van cookies en het gebruik van JavaScript-technologie zijn ingeschakeld).

8. Procedure voor het verzamelen, opslaan, overdragen en anderszins verwerken van persoonsgegevens

De veiligheid van persoonsgegevens, die door de Operator worden verwerkt, wordt gewaarborgd door de implementatie van wettelijke, organisatorische en technische maatregelen, die noodzakelijk zijn voor de volledige implementatie van de vereisten van de toepasselijke wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

8.1. De exploitant zorgt voor de veiligheid van de persoonsgegevens en neemt alle mogelijke maatregelen om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonsgegevens.

8.2. Uw persoonsgegevens zullen in geen geval worden doorgegeven aan derden, behalve in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

8.3. In het geval van vaststelling van onnauwkeurigheden in de persoonlijke gegevens, kan de Gebruiker deze zelf bijwerken door een kennisgeving te sturen naar de Concessiehouder op het e-mailadres van de Concessiehouder admin@voicebot.su gemarkeerd met "Bijwerking van persoonsgegevens".

8.4. De periode van verwerking van persoonsgegevens is onbeperkt. De gebruiker kan zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde intrekken door een kennisgeving per e-mail te sturen naar het e-mailadres van de exploitant admin@voicebot.su Met "Intrekking van de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens".

8.5. Пользователь в любой момент может запросить удалить своих персональных данных, написав посредством электронной почты на электронный адрес Оператора admin@voicebot.su

9. Grensoverschrijdende doorgifte van persoonsgegevens

9.1. De marktdeelnemer zorgt ervoor dat het derde land waarnaar de persoonsgegevens zullen worden doorgegeven, de rechten van de betrokkenen op passende wijze beschermt voordat de grensoverschrijdende doorgifte van persoonsgegevens van start gaat.

9.2. De grensoverschrijdende doorgifte van persoonsgegevens naar het buitenland dat niet aan de bovengenoemde vereisten voldoet, kan alleen plaatsvinden indien de betrokkene schriftelijk instemt met de grensoverschrijdende doorgifte van zijn of haar persoonsgegevens en/of met de uitvoering van de overeenkomst waarbij de betrokkene partij is.

10. Rekening

10.1. Het aanmaken van meerdere accounts is verboden.

11. Slotbepalingen

11.1. De gebruiker kan opheldering krijgen over kwesties betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door contact op te nemen met de exploitant via e-mail admin@voicebot.su.

11.2. In dit document zullen alle wijzigingen in het beleid van de exploitant inzake de verwerking van persoonsgegevens worden opgenomen. Het beleid is voor onbepaalde tijd geldig totdat het door een nieuwe versie wordt vervangen.

11.3. De huidige versie van dit beleid is vrij beschikbaar op het internet op het volgende adres https://voicebot.su/privacy/.

Страница обновлена:
Log in.
Log in.
Kom binnen via:
Herstel wachtwoord
Herstel
Inschrijving
update

Aanmelden
Inschrijven via:
Downloaden van ...