Warunki świadczenia usług

1. Warunki ogólne

Niniejsze zasady przetwarzania danych zostały opracowane zgodnie z wymogami ustawy federalnej z 27.07.2006 r. №152-ФЗ "O danych osobowych" i określa porządek przetwarzania danych osobowych oraz środki zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych, podejmowane przez Administrację tej strony (dalej - Operator).

1. Za najważniejszy cel i warunek swojej działalności Operator uznaje poszanowanie praw i wolności człowieka i obywatela przy przetwarzaniu danych osobowych, w tym ochronę prawa do prywatności, tajemnicy osobistej i rodzinnej.

1.2. Niniejsze zasady przetwarzania danych osobowych przez Operatora ("Polityka") dotyczą wszystkich informacji, które Operator może uzyskać o osobach odwiedzających stronę internetową https://voicebot.su/.

2. Podstawowe pojęcia stosowane w Polityce

2.1. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych - przetwarzanie danych osobowych za pomocą technologii komputerowej;

2.2. Blokowanie danych osobowych - czasowe wstrzymanie przetwarzania danych osobowych (chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wyjaśnienia danych osobowych);

2.3. Strona WWW - zbiór materiałów graficznych i informacyjnych oraz programów komputerowych i baz danych, udostępniający je w sieci Internet pod adresem sieciowym https://voicebot.su/;

2.4. System informatyczny danych osobowych - zbiór danych osobowych zawartych w bazach danych osobowych oraz zapewniający technologie informatyczne i środki techniczne do ich przetwarzania;

2.5. Pozbawianie danych osobowych tożsamości to działanie, które uniemożliwia ustalenie, bez użycia dodatkowych informacji, czy dane osobowe należą do konkretnego użytkownika, czy też do innego podmiotu danych osobowych;

2.6. Przetwarzanie danych osobowych - każde działanie (operacja) lub zestaw działań (operacji) wykonywanych z wykorzystaniem lub bez wykorzystania automatyzacji na danych osobowych, w tym zbieranie, utrwalanie, systematyzowanie, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizacja, modyfikacja), pobieranie, wykorzystywanie, przekazywanie (dystrybucja, udostępnianie, dostęp), anonimizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych;

2.7. Operator - organ państwowy, organ gminy, osoba prawna lub osoba fizyczna, samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami organizująca i (lub) dokonująca przetwarzania danych osobowych, a także określająca cel danych osobowych, skład przetwarzanych danych osobowych, czynności (operacje) wykonywane z danymi osobowymi;

2.8. Dane osobowe to wszelkie informacje odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do konkretnego lub możliwego do zidentyfikowania użytkownika witryny. https://voicebot.su/;

2.9. Użytkownik - każda osoba odwiedzająca witrynę internetową https://voicebot.su/;

2.10. Udostępnianie danych osobowych to czynność polegająca na ujawnianiu danych osobowych określonej osobie lub określonemu kręgowi osób;

2.11. Rozpowszechnianie danych osobowych - wszelkie działania mające na celu ujawnienie danych osobowych nieokreślonemu kręgowi osób (przekazywanie danych osobowych) lub zapoznanie z danymi osobowymi nieograniczonego kręgu osób, w tym ujawnienie danych osobowych w mediach, umieszczenie w sieciach informatycznych i telekomunikacyjnych lub udostępnienie danych osobowych w inny sposób;

2.12. Transgraniczne przekazywanie danych osobowych - przekazywanie danych osobowych w obcym państwie do obcego organu, obcej osoby fizycznej lub obcego podmiotu;

2.13. Zniszczenie danych osobowych - każde działanie, w którym dane osobowe zostają zniszczone w sposób nieodwracalny, z brakiem możliwości dalszego odtworzenia zawartości danych osobowych w systemie informatycznym danych osobowych oraz (lub) zniszczone dane osobowe na nośnikach materialnych.

3. Zakup limitów głosów lektorskich

3.1. Abonament za dubbing. Każda liczba rubli to abonament na głos z limitem wykorzystania. Limit wykorzystania abonamentu jest określany przez ilość rubli i stawki za ich wykorzystanie, które są podane na stronie https://voicebot.su/price/

3.2. Wykupując abonament na dubbing, Abonent zgadza się, że zgodnie z art. 429.4 Kodeksu Cywilnego Federacji Rosyjskiej zapłaci za abonament niezależnie od tego, czy usługi odpowiadające abonamentowi zostaną zamówione, czy też nie, oraz że nie będą dokonywane zwroty za częściowo lub całkowicie niewykorzystany abonament.

3.3. Subskrypcja na podpowiedzi głosowe jest ważna przez 186 dni od daty zakupu. Jeśli abonent nie wykorzysta wykupionych limitów w ciągu 365 dni, zostają one anulowane.

3.4. Wykupując dowolną ilość limitów, przystępujesz do niniejszej umowy subskrypcyjnej.

3.5. Opłacając abonament na ścieżkę dźwiękową, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

3.6. Płacąc za abonament dubbingowy, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z informacjami o usłudze, sprawdził działanie Usługi i na podstawie wyników testu Usługi spełnia jego oczekiwania (w tym możliwości i jakość pracy).

3.7. Służby ustalają limity dotyczące dubbingu. Roubles to odpowiednik limitu znaków dla narracji tekstowej. Stawka w rublach za liczbę znaków zapisanych na stronie https://voicebot.su/price/.

3.8. Stawka za usługę testową wynosi 5 rubli. Po rejestracji i aktywacji konta wewnętrzne konto użytkownika jest bezpłatnie doładowywane kwotą 20 rubli.

3.9. Rekomendujemy Użytkownikowi wykorzystanie 20 darmowych Rubli rozdawanych po rejestracji, aby upewnić się, że Serwis w pełni spełnia oczekiwania Użytkownika.

3.9.1. Fakt dokonania płatności przez Użytkownika potwierdza, że sprawdził on pracę Serwisu (w tym możliwości i jakość pracy).

3.9.2. Ruble są przelewane na konto natychmiast po dokonaniu płatności.

3.10. Fakt wykupienia limitów jest potwierdzeniem, że Użytkownik jest zadowolony z jakości lektora i jest gotów wykorzystać przyznany mu limit na lektora w ciągu 186 dni.

3.11. Nie ma zwrotu pieniędzy za niewykorzystane Ruble, ponieważ zakup dowolnej ilości limitów potwierdza zamiar wykorzystania ich w całości na pliki voicebot.

3.12. Serwis przechowuje pliki audio zarejestrowanego Użytkownika przez ostatnie trzydzieści (30) dni. W przypadku niezarejestrowanych użytkowników czas przechowywania plików wynosi 24 godziny. Historia plików zarejestrowanych Użytkowników starsza niż 30 (trzydzieści) dni zostanie nieodwracalnie usunięta z bazy danych Serwisu i nie będzie dostępna ani dla Użytkownika, ani dla administracji Serwisu.

4. Wykorzystanie tekstu dubbingowanego

4.1. Za nagranie głosu za pośrednictwem serwisu https://voicebot.su/ Nie ma żadnych ograniczeń w jego stosowaniu. Użytkownik ma pełne prawo do dysponowania otrzymanym plikiem bez żadnych ograniczeń, w tym do wykorzystania go w celach komercyjnych. Nie wolno jednak naruszać praw autorskich do samego tekstu dubbingowanego.

5. Operator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika

5.1. Adres e-mail;

5.2. Witryna gromadzi i przetwarza również bezosobowe dane o osobach odwiedzających (w tym pliki cookie) za pomocą usług statystyki internetowej (Yandex Metrika i Google Analytics i inne).

5.3. Wyżej wymienione dane w dalszej części Polityki nazywane są łącznie Danymi osobowymi.

6. Cele przetwarzania danych osobowych

6.1. Celem przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest informowanie Użytkownika poprzez wysyłanie wiadomości e-mail; zawieranie, wykonywanie i rozwiązywanie umów cywilnoprawnych; zapewnienie Użytkownikowi dostępu do usług, informacji i/lub materiałów zawartych na stronie internetowej; zakup dóbr cyfrowych w postaci monet na voicebot.su.

6.2. Operator ma również prawo do wysyłania Użytkownikowi powiadomień o nowych produktach i usługach, ofertach specjalnych i różnych wydarzeniach. Użytkownik może zawsze odmówić otrzymywania wiadomości informacyjnych, wysyłając e-mail do Operatora admin@voicebot.su zaznaczyć opcję "Rezygnacja z powiadomień o nowych produktach i usługach oraz ofertach specjalnych".

6.3. Zanonimizowane dane użytkowników gromadzone za pośrednictwem usług statystyki internetowej są wykorzystywane do zbierania informacji o działaniach użytkowników w witrynie oraz do poprawy jakości witryny i jej zawartości.

7. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

7.1. Operator przetwarza dane osobowe Użytkownika tylko wtedy, gdy Użytkownik samodzielnie wypełni i/lub prześle dane osobowe za pośrednictwem specjalnych formularzy znajdujących się na stronie internetowej https://voicebot.su/. Wypełniając odpowiednie formularze i/lub wysyłając swoje dane osobowe do Operatora, Użytkownik wyraża zgodę na niniejszą Politykę.

7.2. Operator przetwarza zanonimizowane dane o Użytkowniku w przypadku, gdy jest to dozwolone w ustawieniach przeglądarki Użytkownika (zapisywanie plików cookie i korzystanie z technologii JavaScript są włączone).

8. Procedura gromadzenia, przechowywania, przekazywania i innego przetwarzania danych osobowych

Bezpieczeństwo danych osobowych, które są przetwarzane przez Operatora, zapewnione jest poprzez wdrożenie środków prawnych, organizacyjnych i technicznych, niezbędnych do pełnej realizacji wymogów obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.

8.1. Operator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych i podejmuje wszelkie możliwe działania, aby uniemożliwić dostęp do danych osobowych osobom nieupoważnionym.

8.2. Dane osobowe użytkowników w żadnym wypadku nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że jest to zgodne z obowiązującym prawem.

8.3. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w danych osobowych, Użytkownik może samodzielnie dokonać ich aktualizacji poprzez przesłanie Operatorowi powiadomienia na adres e-mail Operatora admin@voicebot.su oznaczone jako "Aktualizacja danych osobowych".

8.4. Okres przetwarzania danych osobowych jest nieograniczony. Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysłanie powiadomienia pocztą elektroniczną na adres e-mail Operatora admin@voicebot.su Z "Wycofaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych".

8.5. Пользователь в любой момент может запросить удалить своих персональных данных, написав посредством электронной почты на электронный адрес Оператора admin@voicebot.su

9. Transgraniczne przekazywanie danych osobowych

9.1. Operator upewnia się, że państwo obce, na którego terytorium ma nastąpić przekazanie danych osobowych, zapewnia odpowiednią ochronę praw osób, których dane dotyczą, przed rozpoczęciem transgranicznego przekazywania danych osobowych.

9.2. Transgraniczne przekazywanie danych osobowych do państw obcych, które nie spełniają powyższych wymogów, może mieć miejsce wyłącznie wtedy, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi pisemną zgodę na transgraniczne przekazywanie swoich danych osobowych i/lub na realizację umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.

10. Konto

10.1. Tworzenie wielu kont jest zabronione.

11. Klauzule końcowe

11.1. Użytkownik może uzyskać wszelkie wyjaśnienia dotyczące kwestii związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych, kontaktując się z Operatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej admin@voicebot.su.

11.2. Dokument ten będzie uwzględniał wszelkie zmiany w polityce Operatora w zakresie przetwarzania danych osobowych. Zasady obowiązują przez czas nieokreślony, dopóki nie zostaną zastąpione nową wersją.

11.3. Aktualna wersja niniejszej Polityki jest ogólnie dostępna w Internecie pod adresem https://voicebot.su/privacy/.

Страница обновлена:
Zaloguj się
Zaloguj się
Wejdź przez:
Przywracanie hasła
Przywróć stronę
Rejestracja
aktualizacja

Zarejestruj się
Zarejestruj się za pośrednictwem:
Pobieranie danych z witryny ...