Условия за ползване

1. Общи условия

Настоящата политика за обработка на данни е изготвена в съответствие с изискванията на Федералния закон от 27.07.2006 г. №152-ФЗ "За личните данни" и определя реда за обработване на лични данни и мерките за осигуряване на сигурността на личните данни, предприети от администрацията на този сайт (по-нататък - Оператор).

1. Операторът счита, че най-важната цел и условие за дейността му е зачитането на човешките и гражданските права и свободи при обработката на лични данни, включително защитата на правото на неприкосновеност на личния живот, личната и семейната тайна.

1.2. Настоящата политика за обработване на лични данни на Оператора ("Политиката") се прилага за цялата информация, която Операторът може да получи за посетителите на уебсайта. https://voicebot.su/.

2. Основни понятия, използвани в политиката

2.1. Автоматизирано обработване на лични данни - обработване на лични данни с помощта на компютърни технологии;

2.2. Блокиране на лични данни - временно спиране на обработката на лични данни (освен ако обработката не е необходима за изясняване на личните данни);

2.3. Уебсайт - съвкупност от графични и информационни материали, както и програми за компютри и бази данни, които са достъпни в интернет на мрежов адрес. https://voicebot.su/;

2.4. Информационна система за лични данни - съвкупност от лични данни, съдържащи се в бази данни с лични данни и осигуряващи информационни технологии и технически средства за тяхната обработка;

2.5. Деидентифицирането на лични данни е действие, което прави невъзможно определянето, без използването на допълнителна информация, дали личните данни принадлежат на конкретен потребител или на друг субект на лични данни;

2.6. Обработване на лични данни - всяко действие (операция) или съвкупност от действия (операции), извършвани със или без използване на автоматизация с лични данни, включително събиране, записване, систематизиране, натрупване, съхранение, изясняване (актуализиране, промяна), извличане, използване, прехвърляне (разпространение, предоставяне, достъп), анонимизиране, блокиране, премахване, унищожаване на лични данни;

2.7. Оператор - държавен орган, общински орган, юридическо или физическо лице, което самостоятелно или заедно с други лица организира и (или) извършва обработването на лични данни, както и определя целта на личните данни, състава на личните данни, които ще се обработват, действията (операциите), извършвани с личните данни;

2.8. Лични данни са всяка информация, свързана пряко или непряко с конкретен или подлежащ на идентифициране потребител на уебсайта. https://voicebot.su/;

2.9. Потребител - всеки посетител на уебсайта https://voicebot.su/;

2.10. Предоставянето на лични данни е актът на разкриване на лични данни на определено лице или на определен кръг от лица;

2.11. Разпространение на лични данни - всички действия, насочени към разкриване на лични данни на неограничен кръг лица (предаване на лични данни) или към запознаване с лични данни на неограничен кръг лица, включително разкриване на лични данни в медиите, поставяне в информационни и телекомуникационни мрежи или предоставяне на достъп до лични данни по всякакъв друг начин;

2.12. Трансгранично предаване на лични данни - предаване на лични данни в чужда държава на чуждестранен орган, чуждестранно физическо лице или чуждестранно образувание;

2.13. Унищожаване на лични данни - всяко действие, при което личните данни се унищожават безвъзвратно с невъзможност за по-нататъшно възстановяване на съдържанието на личните данни в информационната система за лични данни и (или) унищожени материални носители на лични данни.

3. Закупуване на лимити за глас зад кадър

3.1. Абонамент за дублаж. Всеки брой рубли е абонамент за гласов превод с лимит на използване. Лимитът за използване на абонамент се определя от сумата на рублите и тарифите за използването им, които са посочени на страницата https://voicebot.su/price/

3.2. Със закупуването на абонамент за дублаж абонатът се съгласява, че съгласно член 429.4 от Гражданския кодекс на Руската федерация ще заплати абонамента независимо от това дали услугите, съответстващи на абонамента, са заявени или не, и че няма да бъдат възстановени суми за частично или изцяло неизползвани абонаменти.

3.3. Абонаментът за гласови подсказки е валиден за 186 дни след покупката. Ако абонатът не използва закупените лимити в рамките на 365 дни, те се анулират.

3.4. Със закупуването на каквото и да е количество лимити вие се присъединявате към това споразумение за абонамент.

3.5. С плащането на абонамент за саундтрака потребителят потвърждава, че е прочел изцяло и е съгласен с тези правила.

3.6. Плащайки за абонаментно дублиране, потребителят потвърждава, че е прочел информацията за услугата, проверил е работата на услугата и въз основа на резултатите от теста услугата отговаря на очакванията му (включително възможностите и качеството на работата).

3.7. Службата установява ограничения за дублирането. Рублите са равностойни на ограничението за символите в разказа "текст в реч". Курсът в рубли за броя символи, записани на страницата https://voicebot.su/price/.

3.8. Услугата е с тестова ставка от 5 рубли. След регистрация и активиране на акаунта вътрешната сметка на потребителя се зарежда безплатно с 20 рубли.

3.9. Препоръчваме на Потребителя да използва 20 безплатни рубли, които се дават след регистрацията, за да се увери, че Услугата напълно отговаря на очакванията на Потребителя.

3.9.1. Фактът на плащане от страна на Потребителя потвърждава, че той/тя е проверил работата на Услугата (включително възможностите и качеството на работата).

3.9.2. Рублите се превеждат по сметката веднага след плащането.

3.10. Фактът на закупуване на лимити е потвърждение, че потребителят е доволен от качеството на гласа зад кадър и желае да използва предоставения лимит за гласа зад кадър в рамките на 186 дни.

3.11. Не се възстановяват суми за неизползвани рубли, тъй като закупуването на каквото и да е количество лимити потвърждава, че възнамерявате да ги използвате изцяло за файловете на voicebot.

3.12. Услугата съхранява аудиофайловете на регистрирания потребител за последните тридесет (30) дни. За нерегистрирани потребители времето за съхранение на файловете е 24 часа. Историята на файловете на регистрираните Потребители, по-стара от 30 (тридесет) дни, ще бъде безвъзвратно премахната от базата данни на Услугата и няма да бъде достъпна нито за Потребителя, нито за администрацията на Услугата.

4. Използване на дублиран текст

4.1. За озвучаване чрез услугата https://voicebot.su/ Няма ограничения за използването му. Имате пълното право да се разпореждате с получения файл без никакви ограничения, включително за търговска употреба. Не трябва обаче да нарушавате авторските права върху самия дублиран текст.

5. Операторът може да обработва следните лични данни на Потребителя

5.1. Имейл адрес;

5.2. Уебсайтът също така събира и обработва безлични данни за посетителите (включително "бисквитки"), като използва услуги за интернет статистика (Yandex Metrika и Google Analytics и други).

5.3. Горепосочените данни по-нататък в Политиката се наричат общо Лични данни.

6. Цели на обработката на лични данни

6.1. Целта на обработката на личните данни на Потребителя е да информира Потребителя чрез изпращане на електронни съобщения; да сключва, изпълнява и прекратява граждански договори; да предоставя на Потребителя достъп до услуги, информация и/или материали, съдържащи се на уебсайта; да закупува цифрови стоки под формата на монети на voicebot.su.

6.2. Операторът също така има право да изпраща на Потребителя известия за нови продукти и услуги, специални оферти и различни събития. Потребителят винаги може да откаже да получава информационни съобщения, като изпрати електронно съобщение до оператора. admin@voicebot.su "Отписване от известия за нови продукти и услуги и специални оферти".

6.3. Анонимизираните потребителски данни, събрани чрез услуги за уеб статистика, се използват за събиране на информация за дейностите на потребителите на Уебсайта и за подобряване на качеството на Уебсайта и неговото съдържание.

7. Правно основание за обработка на лични данни

7.1. Операторът обработва личните данни на потребителя само ако потребителят сам попълни и/или изпрати личните данни чрез специални формуляри, разположени на уебсайта. https://voicebot.su/. С попълването на съответните формуляри и/или изпращането на личните си данни на Оператора, Потребителят изразява съгласието си с настоящата Политика.

7.2. Операторът обработва анонимизирани данни за Потребителя, ако това е разрешено в настройките на браузъра на Потребителя (разрешено е запазването на бисквитки и използването на технологията JavaScript).

8. Процедура за събиране, съхраняване, прехвърляне и друга обработка на лични данни

Безопасността на личните данни, които се обработват от Оператора, се осигурява чрез прилагане на правни, организационни и технически мерки, необходими за пълното изпълнение на изискванията на приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни.

8.1. Операторът осигурява безопасността на личните данни и предприема всички възможни мерки, за да предотврати достъпа на неупълномощени лица до личните данни.

8.2. Вашите лични данни никога и при никакви обстоятелства няма да бъдат предавани на трети страни, освен в съответствие с приложимото законодателство.

8.3. В случай на установяване на неточности в личните данни, Потребителят може да ги актуализира сам, като изпрати уведомление до Оператора на електронния адрес на Оператора. admin@voicebot.su маркирано "Актуализиране на лични данни".

8.4. Периодът на обработване на личните данни е неограничен. Потребителят може да оттегли съгласието си за обработване на лични данни по всяко време, като изпрати на Оператора уведомление по имейл на имейл адреса на Оператора. admin@voicebot.su С "Оттегляне на съгласието за обработване на лични данни".

8.5. Пользователь в любой момент может запросить удалить своих персональных данных, написав посредством электронной почты на электронный адрес Оператора admin@voicebot.su

9. Трансгранично предаване на лични данни

9.1. Операторът се уверява, че чуждата държава, на чиято територия се планира да се осъществи предаването на лични данни, осигурява надеждна защита на правата на субектите на лични данни преди началото на трансграничното предаване на лични данни.

9.2. Трансграничното предаване на лични данни на чужди държави, които не отговарят на горепосочените изисквания, може да се осъществи само ако субектът на лични данни даде писмено съгласие за трансграничното предаване на неговите лични данни и/или за изпълнението на договора, по който субектът на лични данни е страна.

10. Сметка

10.1. Създаването на няколко акаунта е забранено.

11. Заключителни клаузи

11.1. Потребителят може да получи разяснения по въпроси, свързани с обработката на личните му данни, като се свърже с Оператора по електронна поща. admin@voicebot.su.

11.2. Този документ ще отразява всички промени в политиката на Оператора за обработване на лични данни. Политиката е валидна за неопределено време, докато не бъде заменена с нова версия.

11.3. Актуалната версия на тази политика е свободно достъпна в интернет на адрес https://voicebot.su/privacy/.

Страница обновлена:
Влезте в системата
Влезте в системата
Влезте чрез:
Възстановяване на парола
Възстановяване на
Регистрация
актуализация

Регистрирайте се
Регистрирайте се чрез:
Изтегляне на ...